Today's TV schedules

A Touch of Sin

IMDb: 7.1
Drama (2013, China)

Four outcasts on the edges of a rapidly changing China channel their rage into a bloody rampage. Directed by: Zhang Ke Jia.

Actors
Jiang Wu Dahai
Baoqiang Wang Zhou San
Tao Zhao Xiao Yu
Vivien Li -
Lanshan Luo Xiao Hui
Loading...